DANH MỤC THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG KHAI THEO ĐIỀU 17 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN THUỘC TRÁCH NHIỆM CÔNG KHAI CỦA SỞ XÂY DỰNG

DANH MỤC THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG KHAI THEO ĐIỀU 17 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN THUỘC TRÁCH NHIỆM CÔNG KHAI CỦA SỞ XÂY DỰNG

Ngày đăng 27-08-2018
Các thông tin sau đây không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin được Sở Xây dựng công khai: (Kèm theo Quyết định số38/QĐ-SXDngày 19 tháng 6 năm 2018 của Sở Xây dựng) 1. Văn bản quy phạm pháp luật do Sở xây dựng tham mưu đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 2. Các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách do Sở Xây dựng ban hành. 3. Quy chế