V/v xác định cốt độ cao (phục vụ công tác khảo sát địa hình)

V/v xác định cốt độ cao (phục vụ công tác khảo sát địa hình)

Ngày đăng 29-11-2016
Trên thực tế không có “hệ cao độ Hòn Dấu” mà chỉ có hệ cao độ Quốc gia 2008 (hệ Hà Nội 2008) lưới độ cao Quốc gia lấy mực nước biển trung bình quan trắc nhiều năm tại trại nghiệm triều Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) làm mực nước chuẩn “0” về độ cao