Quy chế hoạt động quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quy chế hoạt động quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng 17-05-2019
Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, Quy chế này quy định vềphân công trách nhiệm và nội dung phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, thi hành pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh