Dự án Bố trí dân cư tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Dự án Bố trí dân cư tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 08-06-2023
Ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân cư tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND.HC. Trong đó bao gồm 04 dự án thành phần. Sở Xây dựng đã tổ chức lập, thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt 04 dự án thành phần. Sở Xây dựng đã tham mưu trình UBND Tỉnh phê duyệt dự án tổng thể tại Quyết định số 463/QĐ-UBND.HC ngày 20/4/2023. Quy mô bố trí chỗ ở cho 843 hộ dân, tổng mức đầu tư