DANH BẠ SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
Sở Xây dựng 0277.3851.420 sxd@dongthap.gov.vn
1 Trần Ngô Minh Tuấn Giám đốc 0918.178206 tnmtuan.sxd@dongthap.gov.vn
2 Đinh Xuân Hoàng Phó giám đốc 0913.882393 dxhoang@dongthap.gov.vn
3 Nguyễn Lê Phương Loan Phó giám đốc 0919879450 nlploan@dongthap.gov.vn
4 Lê Văn Ngọt Phó giám đốc 0909090777 lvngot.sxd@dongthap.gov.vn
Văn phòng Sở 0277.851.420 nvthao@dongthap.gov.vn
5 Nguyễn Văn Thảo Chánh Văn phòng 0918716181 nvthao@dongthap.gov.vn
6 Tô Thị Bích Chi Phó Chánh Văn phòng 0919623979 ttbchi@dongthap.gov.vn
7 Hồ Thị Mai Lan Nhân viên 0939036185 htmlan.sxd@dongthap.gov.vn
8 Phạm Nguyễn Phương Thúy Chuyên viên 01697010349 pnpthuy.sxd@dongthap.gov.vn
9 Nguyễn Duy Tâm Chuyên viên 0986313353 ndtam@dongthap.gov.vn
10 Lê Trung Hiếu Chuyên viên 0979207000 lthieu.sxd@dongthap.gov.vn
11 Ngô Thị Dinh Kế toán 0979323838 ntdinh.sxd@dongthap.gov.vn
Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản 0277.851.623 phu75@yahoo.com.vn
12 Lê Hữu Phú Trưởng phòng 0989234626 phu75@yahoo.com.vn
13 Nguyễn Hoài Vũ Phó trưởng phòng 0939899868 nhvu@dongthap.gov.vn
14 Nguyễn Hồng Trọng Chuyên viên 0944667780 hongtronglucky@gmail.com
15 Nguyễn Văn Dứng Chuyên viên 0964587549 nvdung@dongthap.gov.vn
16 Nguyễn Hữu Lộc Chuyên viên 0975551364 Nhloc.sxd@dongthap.gov.vn
Phòng Quản lý Xây dựng 0277.851925 tmthe@dongthap.gov.vn
17 Trương Minh Thế Trưởng phòng 0985868685 tmthe.sxd@dongthap.gov.vn
18 Nguyễn Khắc Bảo Phó trưởng phòng 0903158858 nkbao@dongthap.gov.vn
19 Trần Đáng Nghĩ Chuyên viên 0939253646 tdnghi.sxd@dongthap.gov.vn
20 Võ Thị Phương Dung Chuyên viên 0983772529 vtpdung@dongthap.gov.vn
21 Nguyễn Quốc Triển Chuyên viên 0932656871 triennguyen.construction@gmail.com
22 Nguyễn Minh Vương Chuyên viên 0973980004 Nmvuong.sxd@dongthap.gov.vn
23 Ngô Phước Nhân Chuyên viên 0986304727 nhan100716@gmail.com
24 Phạm Vân Duy Cường Chuyên viên 0946467767 pvdcuong@dongthap.gov.vn
25 Dương Anh Huy Chuyên viên 0976675466 dahuy@dongthap.gov.vn
Phòng Quản lý Kiến trúc Quy hoạch và Hạ tầng Kỹ thuật 0277.870335 nqviet.sxd@dongthap.gov.vn
26 Ngô Quốc Việt Trưởng phòng 0918999288 nqviet.sxd@dongthap.gov.vn
27 Nguyễn Ngọc Trang Phó trưởng phòng 0906360598 nntrang.sxd@dongthap.gov.vn
28 Nguyễn Trần Quốc Thống Chuyên viên 0989005990 ktsquocthong@gmail.com
29 Đỗ Anh Vũ Chuyên viên 0977098168 davu.sxd@dongthap.gov.vn
30 Phạm Nguyễn Hoàng Yên Chuyên viên 0939320490 pnhyen.sxd@dongthap.gov.vn
31 Trần Thanh Long Chuyên viên 0886754755 thanhlongxd6689@gmail.com
32 Nguyễn Lâm Việt Vĩnh Thông Chuyên viên 0986855775
Phòng Kinh tế và Vật liệu Xây dựng 0277.855469 dnnguyen@dongthap.gov.vn
33 Đào Như Nguyện Trưởng phòng 0919876276 dnnguyen@dongthap.gov.vn
34 Mai Văn Liêm Phó trưởng phòng 0913830118 mvliem.sxd@dongthap.gov.vn
35 Huỳnh Ngọc Thanh Chuyên viên 0987573775 hnthanh.sxd@dongthap.gov.vn
36 Nguyễn Thị Ngọc Thi Chuyên viên 0984450854 ntnthi.sxd@dongthap.gov.vn
37 Đặng Văn Xuyên Chuyên viên 0939708089 dvxuyen@dongthap.gov.vn
Thanh tra Sở 0277.851267 nvtet@dongthap.gov.vn
38 Nguyễn Văn Tệt Chánh Thanh tra 0918549872 nvtet@dongthap.gov.vn
39 Nguyễn Hải Vũ Phó Chánh Thanh tra 0977919696 nhvu.sxd@dongthap.gov.vn
40 Nguyễn Văn Hữu Chuyên viên 0919090828 nvhuu.sxd@dongthap.gov.vn
41 Lê Thanh Toàn Em Chuyên viên 0913616596 lttem.sxd@dongthap.gov.vn
42 Nguyễn Hoàng Thúc Chuyên viên 0917129213 nhthuc.sxd@dongthap.gov.vn
43 Nguyễn Văn Đô Thành Chuyên viên 0918858683 nvdthanh.sxd@dongthap.gov.vn
Chi cục Giám định Xây dựng 0982658151 nctai@dongthap.gov.vn
44 Nguyễn Chánh Tài Chi cục trưởng 0982658151 nctai.sxd@dongthap.gov.vn
45 Phan Xuân Bách Chuyên viên 0939182015 pxbach.sxd@dongthap.gov.vn
46 Võ Minh Tiến Chuyên viên 0937783741 minhtienccgd@gmail.com
47 Lê Hải Minh Chuyên viên 0939290497 lhminh@dongthap.gov.vn
48 Nguyễn Hữu Nghĩa Chuyên viên 0908981722 nghia00a@gmail.com
49 Phạm Thùy Dương Chuyên viên 0985.396987 ptduong.sxd@dongthap.gov.vn
Trung tâm Giám định chất lượng công trình xây dựng 0277.870337 enleloi@gmail.com
50 Lê Hữu Lợi Giám đốc 0918123977 enleloi@gmail.com
51 Trần Kim Phương Phó giám đốc 0917137475 kphuongkddt@gmail.com
Trung tâm Qui hoạch Đô thị và nông thôn 0277.871503 trungtamquyhoach@dongthap.gov.vn
52 Nguyễn Nam Xuân Giám đốc 0919178654 artxuan75@gmail.com
53 Lê Quang Huấn Phó giám đốc 0918.627977 quanghuan77@gmail.com