STT Thủ tục Đơn vị giải quyết Mức độ
1 3. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng/thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế hai bước) đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và công trình sử dụng vốn khác. Sở Xây dựng 2