STT Thủ tục Đơn vị giải quyết Mức độ
1 1. Cấp mới, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức Sở Xây dựng 3
2 2. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức. Sở Xây dựng 3
3 3. Cấp lần đầu, nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. Sở Xây dựng 3
4 4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. Sở Xây dựng 3
5 5. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Sở Xây dựng 3
6 6. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Sở Xây dựng 3
7 7. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây dựng 3
8 8. Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Sở Xây dựng 3