STT Thủ tục Đơn vị giải quyết Mức độ
1 1. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng/dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác. Sở Xây dựng 2