STT Thủ tục Đơn vị giải quyết Mức độ
1 1. Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện Sở Xây dựng 2
2 2. Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện Sở Xây dựng 2
3 3. Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố thuộc Tỉnh (là đô thị loại II, III), thị xã, thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn và các đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại IV, V; Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng (trừ các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 34 của Luật Xây dựng 2014). Sở Xây dựng 2
4 4. Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố thuộc Tỉnh (là đô thị loại II, III), thị xã, thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn và các đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại IV, V; Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng (trừ các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ). Sở Xây dựng 2
5 5. Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 02 huyện (thị xã, thành phố) trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng của Tỉnh, khu vực trong đô thị mới. Sở Xây dựng 2
6 6. Thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 02 huyện (thị xã, thành phố) trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng của Tỉnh, khu vực trong đô thị mới. Sở Xây dựng 2
7 7.Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 huyện, thị xã, thành phố trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, khu vực trong đô thị mới Sở Xây dựng 2
8 8. Thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 huyện, thị xã, thành phố trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, khu vực trong đô thị mới. Sở Xây dựng 2