STT Thủ tục Đơn vị giải quyết Mức độ
1 1. Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng 2
2 2. Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng 2
3 3. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng 2
4 4.Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Sở Xây dựng 2
5 5. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Sở Xây dựng 2
6 7. Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Sở Xây dựng 2