STT Thủ tục Đơn vị giải quyết Mức độ
1 6. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư. Sở Xây dựng 2