Báo cáo số 50/BC-UBND của UBND Tỉnh v/v Sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 1)

15:01:54 20/08/2018Tin cùng chủ đề