Công văn số 1680/SXD-QLN V/v giá bán thực tế nhà ở xã hội tại Công văn 0910/TB-SHLĐT ngày 10/9/2020 của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Song Hải Long Đồng Tháp

09:01:23 30/10/2020