THÔNG TƯ SỐ 07/2021/TT-TTCP NGÀY 01/10/2021 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ: QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

10:05:41 25/10/2021123>Last ›